Up
 
 

Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów

Prezes URE zaprasza do konsultacji społecznych

Do 15 grudnia 2011 r. można zgłaszać uwagi do kolejnego dokumentu ws. systemu Smart Metering/Smart Grid Ready przygotowanego przez Prezesa URE.

Przedkładany do konsultacji dokument ws. NOP stanowi drugą część zbioru dokumentów powiązanych, składających się na całość opisu systemu Smart Metering / Smart Grid Ready i wymagań wobec jego elementów konstytuujących system, z punktu widzenia Prezesa URE.

Pierwszy element zbioru - Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku został opublikowany 2 czerwca 2011 r. po uzgodnieniu w dyskusji publicznej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag nt. projektu Koncepcji ws. NOP - i przesyłanie ich za pomocą załączonego formularza na adres konsultacje.nop@ure.gov.pl do dnia 15 grudnia br.

Warunkiem koniecznym, by infrastruktura komunikacyjno-pomiarowa, będąca przedmiotem „Stanowiska Prezesa URE ws. AMI” spełniła stawiane przed nią oczekiwania, jest zapewnienie warunków do pełnego, właściwego a zarazem bezpiecznego wykorzystania jakościowo nowego zjawiska, jakim będzie informacja dostarczana przez ww. infrastrukturę AMI.

Dokument przedstawiony dziś do konsultacji określa strukturę rynku danych pomiarowych, w szczególności przesłanki na rzecz postulowanego modelu tego rynku oraz rolę nowego podmiotu - Niezależnego Operatora Pomiarów. Podstawową cechą proponowanego modelu jest upodmiotowienie odbiorcy energii elektrycznej. Odbiorca, mając dostęp do informacji o zużyciu mediów, będzie dysponować wiedzą pozwalającą mu prowadzić działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii.

Powodzenie konsultacji społecznych i akceptacja opisanego w dokumencie modelu rynku będą stanowić podstawę dalszych działań, a w szczególności podjęcia decyzji z zakresu polityki energetycznej oraz prac legislacyjnych mających na celu organizację i wdrożenie instytucji NOP.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

18.11.2011