Up
 
 

Komisja Europejska o inteligentnych sieciach energetycznych

Tydzień Zrównoważonej Energii UE. Efektywność energetyczna jest kluczowym zagadnieniem Europejskiej Strategii dla inteligentnych technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju 2020 (EU’s Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Europa na smart

Rok 2011 będzie ważny dla europejskiej polityki energetycznej w obszarze smart grids i smart metering. W lutym 2011 r. Komisja Europejska wezwała do wspólnych działań na rzecz promocji energooszczędnego budownictwa, transportu i produkcji, podkreślając znaczenie technologii smart dla efektywności energetycznej krajów UE.

Technologia smart zastosowana w najnowszej generacji systemów pomiarowych energii elektrycznej pozwala na dwustronną, zdalną transmisję danych, umożliwia analizę danych o poziomie zużycia w systemie godzinowym. „Inteligentne” liczniki zapewniają komunikację między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie rzeczywistym. Liczniki smart oferują odbiorcom energii pełną informację o jej zużyciu, co umożliwia dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Takie systemy funkcjonują już w tysiącach gospodarstw domowych m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Holandii, Niemczech.

W Tygodniu o smart grids

Kolejny etap rozwoju inteligentnych sieci w Europie został ogłoszony drugiego dnia Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej (EUSEW). Jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących europejskiej energetyki odbywa się w tym roku pod hasłem „Smart energy for sustainable future”.

12 kwietnia 2011 r. Komisarz UE ds. Energii Günther Oettinger przedstawił kolejny etap rozwoju sieci związany z fazą rozmieszczenia (deployment) inteligentnych sieci w Europie. Przed południem Komisarz UE ds. Energii wziął udział w konferencji ‘EU energy strategy’, na której zaprezentował główne punkty strategii efektywności energetycznej, inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz finansowania infrastruktury energetycznej. Konferencji przewodniczył szef Dyrekcji Generalnej KE ds. Energii Philip Lowe.

Komunikat Komisji Europejskiej „Smart Grids: from innovation to deployment” (COM(2011) 202 final), adresowany jest do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego. Dokument „Inteligentne sieci. Od innowacji do rozmieszczenia” podsumowuje dotychczasowe działania na rzecz smart oraz ustala kierunki rozwoju inteligentnych technologii energetycznych w Unii Europejskiej. W opublikowanym wczoraj dokumencie Komisja apeluje o dotrzymanie istniejących harmonogramów i wzmocnienie współpracy.

Zdaniem Komisji głównym beneficjentem rozwoju technologii smart grids są odbiorcy energii, którzy dzięki inteligentnym licznikom (smart meters), będą mogli kontrolować zużycie energii w czasie rzeczywistym, co zachęci miliony gospodarstw domowych do oszczędzania. Według szacunków KE rozwój inteligentnych sieci energetycznych w Europie pomoże ograniczyć emisję CO₂ o 9 %, a roczne zużycie energii w gospodarstwach domowych o 10 %. Technologie smart pomogą także zapewnić bezpieczne funkcjonowanie krajowych systemów elektroenergetycznych i będą ważnym elementem w rozwoju wspólnego rynku energii oraz integracji infrastruktury OZE w Europie. Komisja zapowiada działania na rzecz standaryzacji smart grids, integrację polityki w zakresie ochrony prywatności komunikacji i danych osobowych, oraz monitoring harmonogramu wprowadzania programu inteligentnych sieci w krajach UE.

Regulator może pomóc

Dokument Komisji Europejskiej „Smart Grids: from innovation to deployment” wskazuje również na konieczność stworzenia impulsów dla rozwoju smart grids w polityce regulacyjnej państw UE, adresowanej m.in. do operatorów sieci. Tego rodzaju działania podjął już w lutym br. Prezes URE otwierając konsultacje społeczne nt. smart grid. Regulator postanowił określić zarówno minimalne funkcjonalności, jakie powinny posiadać systemy AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) wdrażane przez dystrybutorów energii, jak i wymagania co do sposobu, w jaki powinny przebiegać wdrożenia. Przygotowanie i poddanie szerokim konsultacjom Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych ma pomóc w szczególności ograniczyć ryzyka inwestycyjne wiążące się z implementacją powszechnego systemu zdalnego dwukierunkowego opomiarowania.

Zdaniem Regulatora konieczne jest bowiem określenie z góry zasad, zgodnie z którymi wysiłek inwestycyjny we wdrażanie tego typu inteligentnych systemów znajdzie swoje odzwierciedlenie w procesie zatwierdzania taryf. Celowym jest więc wskazanie w jaki sposób będzie dokonywany podział kosztów i korzyści pomiędzy przedsiębiorstwa i odbiorców tak, by stworzyć mechanizm zachęcający poszczególnych przedsiębiorstw sieciowych do inwestycji w nowoczesne rozwiązania w duchu „smart”.

Modernizacja sieci energetycznych w kierunku smart grids oznacza dynamiczne przyspieszenie rozwoju i zmianę jakościową polskiej energetyki - Marek Woszczyk, Prezes URE.

URE dla inteligentnej energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest zaangażowany w promocję technologii smart w polskiej energetyce od początku publicznej debaty na temat inteligentnych sieci.

Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wdrożenie koncepcji inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektroenergetycznych pozwoli na osiągnięcie celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Budowa inteligentnej sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku - poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie black’outami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców, a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej. W konsekwencji, wdrożenie smart grids to ogromny modernizacyjny projekt gospodarczy, którego koszt już dwa lata temu, został oszacowany na 5 do 7 miliardów zł. Urząd Regulacji Energetyki już w grudniu 2008 r. ogłosił studium wykonalności projektu smart grids. W czerwcu 2009 r. URE i organizacje konsumenckie przyjęły Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego. Deklarację poparło kilkadziesiąt organizacji, komisarz UE ds. energii, instytuty naukowe.

2010 był smart

W 2010 roku bardzo wiele działo się obszarze publicznej debaty na temat wprowadzenia inteligentnych systemów do polskiej elektroenergetyki. Lista wybranych i najważniejszych inicjatyw Prezesa URE w obszarze promocji smart grids i smart metering podjętych w 2010 roku jest długa:

 • luty 2010 r. Prezes URE wziął udział w „Forum - Energia, Efekt, Środowisko” zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przy wsparciu URE rozpoczęła działanie Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania, pierwsza w Polsce witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu smart metering - maj 2010 r.,
 • z udziałem Prezesa URE odbyła się 27 maja 2010 r. we Wrocławiu konferencja Konferencja „smartUTILITIES 2010”. Prezes URE zaproponował utworzenie centrum doskonałości technologii inteligentnych sieci,
 • 23 czerwca 2010 r. URE współorganizowało pierwszy dzień konferencji „Smart metering. Central and Eastern Europe 2010” przygotowanej przez magazyn i prestiżowy portal poświęcony technologii smart - Metering.com,
 • 24 czerwca 2010 r. URE zorganizował międzynarodową konferencję „Energia dla inteligentnych miast. Smart grids - lokalnie i w regionach” w Warszawie,
 • 7 - 8 września 2010 r. z inicjatywy Prezesa URE, dra Mariusza Swory odbyło się Forum Innowacji w Rzeszowie organizowane pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne a innowacyjność”. Spotkanie towarzyszyło XX edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju,
 • 16 września 2010 r. w Nowym Sączu z inicjatywy posła na Sejm RP, Andrzeja Czerwińskiego, przewodniczącego podkomisji stałej ds. energetyki i Prezesa URE zorganizowano konferencję - „Smart Grid w regionie nowosądeckim. Konkurencja w dostawie/sprzedaży energii elektrycznej”,
 • 28 września 2010 r. konferencja w Koninie - „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej oraz jak poprawić efektywność energetyczną w regionie konińskim”. Celem spotkania była promocja koncepcji smart city, jako strategii zrównoważonego rozwoju współczesnych miast w oparciu o infrastrukturę użyteczności publicznej oraz nowoczesne narzędzia ICT,
 • 7 - 8 października 2010 r. Albania. Spotkanie regulatorów rynku energii z państw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, gości ze Stanów Zjednoczonych (NARUC - National Association of Regulatory Utility Commissioners) oraz członków międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA. Podczas spotkania Prezes URE poprowadził panel dotyczący efektywności energetycznej oraz regulacyjnych aspektów smart meteringu. Z zainteresowaniem przyjęto autorską koncepcję polskiego regulatora - porozumienia regulacyjnego umożliwiającego wdrożenie smart meteringu,
 • 20 października 2010 r. Prezes URE wziął udział w debacie „Elektryczność inteligentnie” w TVN CNBC, poświęconej inteligentnym sieciom elektroenergetycznym. 21-22 października 2010 r. setki gości odwiedziły „Targi Energii”, które odbywały się pod Patronatem Honorowym Prezesa URE,
 • 3 listopada 2010 r. na Politechnice Wrocławskiej powołano konsorcjum Smart Power Grids - Polska. Celem Konsorcjum jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży elektroenergetycznej,
 • 19 listopada 2010 r. Prezes URE podpisał „Deklarację w sprawie powołania Krajowej Platformy technologicznej Energetyki”. Celem Platformy jest stworzenie warunków do lepszej absorpcji innowacyjnych technologii przez energetykę,
 • 8 grudnia 2010 r. podsumowanie dotychczasowych działań Prezesa URE w obszarze smart meteringu i smart grids - międzynarodowa konferencja „Smart grids a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci”.

Ponadto Prezes URE uczestniczył aktywnie w pracach europejskiego stowarzyszenia regulatorów ERGEG nad problematyką systemu inteligentnych sieci, zainicjował również prace nad tym systemem w organizacji ERRA. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

13.04.2011