Up
 
 

Warsztaty efektywności energetycznej na Politechnice Warszawskiej

Zarówno dla Polski, jak i dla Danii, która przejmie po Polsce kierownictwo Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zagadnienia energetyczne należą do najważniejszych w podejmowanych i planowanych działaniach na forum UE.

Na ostatnie z serii współorganizowanych przez URE wydarzeń, odbywających się w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE, Ambasada Królestwa Danii w Polsce oraz Urząd Regulacji Energetyki zaprosili przedstawicieli instytucji europejskich, regulatorów, operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowej, przedstawicieli europejskich agencji poszanowania energii, przedstawicieli sektora ICT oraz finansowego, świata akademickiego, a także polskie i duńskie przedsiębiorstwa energetyczne.

Regulacja, Przemysł, Nauka - podczas trzech sesji Warsztatów rozmawiano o związkach inteligentnych technologii w energetyce z celami efektywności energetycznej zapisanych w acquis communautaire, o zmieniającym się otoczeniu prawnym, zwłaszcza w świetle przygotowywanej przez KE dyrektywy dot. efektywności energetycznej i zobowiązań gospodarczych Polski zapisanych w pakiecie energetyczno - klimatycznym UE.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik wraz z organizatorami: JE Ambasadorem Danii Thomasem Østrupem Møllerem i Prezesem URE Markiem Woszczykiem.

W wystąpieniu otwierającym warsztat Prezes URE, podkreślił energetyczną wspólnotę celów Prezydencji obu krajów. Idea efektywności energetycznej obejmuje większy zakres niż oszczędność energii i może być definiowana na wiele sposobów.
- Wybieram definicję wielowymiarową łączącą oszczędność zasobów, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność rynku oraz wymiar środowiskowy - stwierdził Marek Woszczyk, dodając, że URE kierunkowo popiera stanowisko CEER w sprawie projektu dyrektywy ws. efektywności energetycznej w tym zwłaszcza propozycję uelastycznienia przepisów dyrektywy w odniesieniu do sposobów osiągnięcia wspólnego celu w zakresie oszczędności energii na rzecz m.in. rozwiązań kształtowanych indywidualnie przez państwa członkowskie, adekwatnie do krajowych uwarunkowań oraz kwestie uzasadnienia technicznego i ekonomicznego podejmowanych działań, dla uniknięcia ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów.

Komisję Europejską w spotkaniu reprezentowała Pani Dagmara Kośka, Członek Gabinetu Komisarza ds. Energii, która przedstawiła przegląd prac nad nową dyrektywą UE dot. efektywności energetycznej.

W sesji poświęconej regulacji Dyrektor Departamentu Taryf URE dr Tomasz Kowalak przedstawił przegląd działalności polskiego regulatora w zakresie prac nad inteligentnymi sieciami, zwracając uwagę na przygotowywane w URE mechanizmy wsparcia inwestycji w technologie smart.

Model duńskiej regulacji wspierającej efektywność energetyczną, benchmarking efektywnościowy - przegląd duńskiego sektora energetycznego pod kątem efektywności energetycznej oraz proinwestycyjne instrumenty stosowane przez duńskiego regulatora były tematem wystąpień Kaspra Viluma Hansena, doradcy Danish Energy Regulatory Authority, oraz Jensa Gorma Hansena, Senior Policy Advisor (Dansk Energi).

Uczestnicy kolejnych sesji poświęconych Przemysłowi i Nauce zwracali uwagę na integracyjną funkcję inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz rolę nauki w powodzeniu procesów modernizacyjnych.

Zdaniem Rafała Czyżewskiego, Prezesa Zarządu ENERGA Operator S.A., OSD powinien pełnić funkcję platformy technologicznej, dr Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił pierwszy w Polsce, opracowany przy współpracy z Prezesem URE, system dofinansowania projektów smart - Program Priorytetowy „Inteligentne Sieci”.

O obywatelskich wzorcach inteligentnych technologii w energetyce na przykładzie Stanów Zjednoczonych mówił dr Mariusz Swora (Uniwersytet Jagielloński, Prezes URE w latach 2007 - 2010) w wystąpieniu Jak wytresować smartgridowego smoka? Pomiędzy lokalnymi wyzwaniami a globalnymi korzyściami. Zdaniem Mariusza Swory bez aktywnego udziału odbiorcy końcowego, nie będzie możliwy rozwój i pełna użyteczność systemu inteligentnej sieci.

***

Spotkanie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej było trzecim, po zorganizowanej w Krakowie konferencji - Konkurencyjny i zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego UE i Spotkaniu Grupy Roboczej CEER ds. rynku detalicznego i odbiorców - projektem URE w ramach Prezydencji i jednocześnie podsumowaniem trwającej rok kampanii edukacyjnej - „Danish Sustainable Living” pod patronatem JE Ambasadora Królestwa Danii w Polsce i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Warsztatom towarzyszyła wystawa dotycząca efektywności energetycznej prezentująca osiągnięcia technologiczne polskich i duńskich firm. Wystawa odbywa się w dniach 5-7 grudnia 2011 r. w Auli Dużej Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

07.12.2011