Up
 
 

Nowy rynek energii i nowoczesna regulacja. Prezes URE na Polskim Kongresie Gospodarczym i konferencji Europower

O nowym rynku energii, regulacji jakościowej i potrzebnych zmianach w prawie energetycznym z punktu widzenia regulatora mówił w Warszawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Szef URE wziął udział w spotkaniach Polskiego Kongresu Gospodarczego, który z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki, biznesu odbywał się w Warszawie w dniach 6 - 8 marca 2012 r. Jednym z głównych tematów Kongresu i spotkań odbywających się w ramach PKG była energetyka, zdaniem wielu uczestników najważniejsza przestrzeń polskiej gospodarki.

Polityka energetyczno - klimatyczna UE, rola państwa w zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii elektrycznej i gazu, budowa polskiej elektrowni atomowej oraz niezbędne inwestycje w sektorze energetycznym - to główne tematy debaty poświęconej polityce energetycznej, która odbyła się w pierwszym dniu Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Konieczne inwestycje

Podczas pierwszego dnia Kongresu, w Auli Politechniki Warszawskiej, Prezes URE wziął udział w dyskusji panelowej „ENRGETYKA: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - szanse i zagrożenia”.

Marek Woszczyk podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne kraju wzmocnią inwestycje w infrastrukturę oraz dalsza liberalizacja rynku energii. Zdaniem regulatora jednym z niezbędnych czynników stymulujących procesy inwestycyjne jest szybkie zakończenie prac nad ustawą o korytarzach przesyłowych, której projekt w styczniu 2012 r. został skierowany do konsultacji społecznych. Głównym celem ustawy jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii.

W opinii Prezesa URE w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego niezwykle istotne jest dostosowanie narzędzi regulacyjnych do nowych zadań nakładanych na regulatora. W tym kontekście szef URE przypomniał inicjatywy w zakresie tworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT).

Zdaniem uczestników debaty kluczowy wpływ na sytuację energetyczną kraju ma polityka energetyczno - klimatyczna UE i związane z nią zobowiązania Polski oraz tempo rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej.

Moderatorem dyskusji był dr Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w latach 1997 - 2001. W debacie obok Prezesa URE wzięli udział Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa, Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Hanna Trojanowska wiceminister gospodarki, Pełnomocnik rządu ds. Energetyki Jądrowej, Jan Kulczyk Prezes Zarządu Kulczyk Holding, Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź i dr Mariusz Swora, Prezes URE w latach 2007-2010.

Smart Grids - projekt społeczny

Kongresowi towarzyszyła XV Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower. W drugim dniu konferencji, poświęconym Smart Grids i nowoczesnej regulacji, Prezes URE przedstawił działania regulatora na rzecz wdrożenia Smart Grids do systemu energetycznego i wziął udział w dyskusjach panelowych: „Smart Grid - wyzwania inteligentnego rynku” oraz „Zmiany w regulacjach i prawie energetycznym i ich wpływ na funkcjonowanie rynku”.

- Otwarty na technologiczne innowacje i zmiany w zachowaniach uczestników, nowy rynek energetyczny będzie efektem transformacji tradycyjnych sieci w stronę sieci inteligentnych - powiedział m.in. Szef URE, podkreślając, że innowacja to obecnie podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego.

Prezes URE opowiedział się za modelem regulacji, która wynagradza innowacyjne działanie przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w technologię podnoszącą jakość usług.

W bloku „Smart grids - budujemy nowy rynek” wziął udział także dr Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf w URE z wystąpieniem na temat doświadczeń w zakresie wdrażania smart grid przez OSD. Mówił m.in. o stanowiskach trzech, głównych uczestników dyskusji o SG: Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych, sektora ICT, sektora gazowego oraz zwrócił uwagę na potrzebę zmiany modelu regulacji w zakresie parametrów kluczowych dla wyceny przychodu regulowanego wobec aksjomatu stabilności reguł regulacyjnych postrzeganego przez potencjalnych inwestorów.

Po wystąpieniu szefa DTA, głos zabrali m.in.: Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, Energa - Operator prezentując - Wdrożenie koncepcji Smart Grid w Energa Operator - Doświadczenia Praktyczne, Wojciech Lubczyński - Dyrektor Zadania Projekt Smart Grid, PSE Operator, który przedstawił - Rynek megawatów: perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym oraz Elżbieta Starakiewicz, Energy & Utilities, Business Development Executive IBM (tytuł wystąpienia: Systemowe rozwiązania Smart Grid, ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi).

Dyskusję podsumowującą pod tytułem Smart Grid - wyzwania inteligentnego rynku energii moderował dr Mariusz Swora. W panelu wzięli udział: Marek Woszczyk, Elżbieta Starakiewicz, Rafał Czyżewski, Wojciech Lubczyński oraz Marek Wąsowski, Dyrektor Biura, Konsorcjum Smart Power Grids - Polska.

Efektywny urząd, skuteczna regulacja

Prezes URE rozpoczął i bierze udział w debacie na temat kierunków transformacji polskiej energetyki. W Urzędzie powstała idea prezentowania Stanowisk regulatora w postaci opisu warunków niezbędnych dla wdrożenia inteligentnych sieci. Jednak Stanowiska Prezesa URE nie mają dziś uregulowanego znaczenia formalno - prawnego, co regulator chciałby zmienić poszerzając przysługujący mu katalog narzędzi oddziaływania na rynek energetyczny.

W dyskusji panelowej „Zmiany w regulacjach i prawie energetycznym oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku”, Prezes URE, przedstawił swój punkt widzenia na potrzebne zmiany w prawie energetycznym.

Podczas debaty w auli Politechniki Warszawskiej, regulator postulował m.in. przyznanie kompetencji, które rzeczywiście są niezbędne dla procesu regulacji i promowania konkurencji w sektorze, a ograniczenie tych, które nie służą tym procesom. Stąd m.in. propozycja wyłączenia z zakresu właściwości Prezesa URE kwestii odnoszących się do rynku obrotu paliwami ciekłymi, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku uzyskania koncesji na działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania i przesyłania tych paliw. Prezes URE apelował o zmianę charakteru procesu koncesjonowania przedsiębiorstw z ewidencyjnego, na regulacyjny i tym samym umożliwienie organowi regulacyjnemu rzeczywiste wpływanie na funkcjonowanie rynku. Inną propozycją Prezesa URE jest wyłączenie z kompetencji regulatora kwestii związanych z powoływaniem komisji kwalifikacyjnych i uwzględnienie ich w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Szef URE zwrócił uwagę na tempo wprowadzania zmian legislacyjnych, w tym przede wszystkim Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w państwach członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego. Przykładem jest REMIT - Rozporządzenie o integralności i przejrzystości rynku energii, nakładające na regulatora cały szereg zadań, do realizacji których instytucja dopiero musi zostać przygotowana.

Poza Szefem URE w dyskusji udział wzięli: Mirosława Nykiel - Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Edward Słoma - Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Eligiusz Krześniak - partner w Kancelarii Prawnej Squire Sanders Święcicki. Dyskusję - Zmiany w regulacjach i prawie energetycznym oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku - moderował dr Andrzej Nehrebecki, Przewodniczący Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Po zakończonej dyskusji Piotr Mrowiec, radca prawny w kancelarii Rödl & Partner przedstawił - Źródła i ramy prawne finansowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce i w Niemczech - konkurencyjność polskiego rynku dla zagranicznych inwestorów.

***

Polski Kongres Gospodarczy (6 - 8 marca 2012 r.) to spotkanie przedstawicieli rządu, administracji publicznej, instytucji regulacyjnych i biznesu.

Relację z kongresu można obejrzeć na stronie www.pkg2012.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

12.03.2012