Up
 
 

Kolejne Stanowisko Prezesa URE w sprawie smart grid

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI to kolejny dokument dotyczący smart grid, zatwierdzony przez Regulatora 11 stycznia 2013 r. Dokument ten, nawiązując ściśle do Stanowiska Prezesa URE ws. AMI, zawiera szczegółowo określony katalog zasad, wedle których kontrolowana będzie realizacja inwestycji w Systemy AMI.

Zdaniem Regulatora, poprawne wdrożenie Systemu AMI, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego i pozwoli na osiągnięcie korzyści przez wszystkich uczestników rynku. Przy czym ważne jest, aby infrastruktura AMI, której utworzenie i koszty z tym związane leżą po stronie OSD, skonfigurowana została niezwłocznie w sposób spójny na obszarze całego KSE.

Ze względu na asymetrię rozkładu kosztów i korzyści wdrożenia infrastruktury AMI, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku - w opinii Prezesa URE - koniecznym jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu regulacyjnego, który będzie umożliwiał pozytywną klasyfikację biznesową inwestycji w AMI przez OSD e. Mechanizm ten zakłada stymulowanie operatorów systemów dystrybucyjnych do podjęcia działań zmierzających m.in. do ujawnienia ich rezerw efektywności, które mogą być efektem wdrożenia Systemu AMI, przy wyeliminowaniu ryzyka przeniesienia tych rezerw w całości na odbiorców.

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AM, zawiera katalog potencjalnych korzyści poddanych obserwacji, ich parametrów ilościowych, sposobów ich pomiaru i raportowania oraz szczegółowych zasad weryfikacji zgodności inwestycji z założoną funkcją celu wskazaną w Stanowisku Prezesa ws. AMI i odpowiednich mechanizmów wnioskowania.

W prezentowanym Dokumencie doprecyzowane zostały kwestie dotyczące zakresu funkcjonalności i efektów ekonomicznych związanych z wdrożeniem Systemu AMI, takie jak m.in. Zasady raportowania i audytowania korzyści i postępów, Zasady obliczania korzyści. Natomiast w odniesieniu do skutków taryfowych wskazane zostały Założenia do obliczania wpływu wdrożenia Systemu AMI na koszty uzasadnione i Zasady uwzględniania inwestycji w system AMI i korzyści z wdrożenia Systemu AMi w taryfie.

Wśród kosztów ponoszonych przez OSD e, kwalifikowanych do kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem Systemu AMI, w stanowisku wymienia się: koszty utrzymania obszaru telekomunikacji, liczników i urządzeń pośredniczących oraz utrzymania aplikacji AMI. Korzyść wynikająca z wdrożenia technologii AMI może być uznana jedynie w przypadku, gdy OSD E wdraża System zgodnie z zaakceptowanym przez Regulatora harmonogramem ramowym, wskazanym w pkt 5.3.2. Stanowiska Prezesa URE ws. AMI.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

14.01.2013