Up
 
 

Zaproszenie do konsultacji publicznych wzorcowej specyfikacji technicznej w przetargach na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do dyskusji publicznej nad wzorcową specyfikacją techniczną dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI

Prezes URE 15 lipca 2013r. opublikował  Stanowisko ws. niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych  z wykorzystaniem  infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid.

Wypełnienie zawartych w Stanowisku Regulatora oczekiwań jest możliwe pod następującymi warunkami:

  • zapewnienia przez instalowane urządzenia określonego zestawu wymagań funkcjonalnych, warunkującego zakres i jakość świadczonych usług oraz
  • zapewnienia kompatybilności instalowanych urządzeń, pozwalającej na spełnienie warunku interoperacyjności całej infrastruktury i wymienności jej poszczególnych elementów.

Uwarunkowania te znajdują swój wyraz na etapie zamawiania poszczególnych elementów infrastruktury AMI w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zatem spełnienie tych warunków jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy opisy te zostaną przygotowane przez poszczególnych Zamawiających w sposób spójny. Aby to osiągnąć, we współpracy środowiska operatorów systemów dystrybucyjnych, sprzedawców energii elektrycznej i dostawców technologii, został opracowany projekt Wzorcowej specyfikacji technicznej dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI.

Wzorem projektów wszystkich dotychczas wydanych Stanowisk Prezesa URE dotyczących  infrastruktury AMI Wzorcowa specyfikacja zostaje wystawiona  do publicznej dyskusji.

 

Dokumentacja wystawiona do dyskusji publicznej składa się z następujących pozycji:

  1. Wspólna specyfikacja  techniczna
  2. Załącznik nr 1: Wskaźniki grupowe  jakości
  3. Załącznik nr 2: Wymagania  konstrukcyjne
  4. Formularz zgłaszania uwag
  5. Formularz zgłaszania uwag - załącznik nr 1

Uwagi można zgłaszać wyłącznie  na odpowiednim formularzu  zgłaszania uwag na adres: konsultacje.ami@ure.gov.pl.

w następujących terminach:

  • uwagi  do Załącznika nr 1: Wskaźniki grupowe jakości (poz. 2) - w terminie do 7 kwietnia 2014r. - na Formularzu  zgłaszania  uwag - załącznik 1 (poz. 5),
  • uwagi  do pozostałych  dokumentów - w terminie do 22 kwietnia 2014r. - na Formularzu  zgłaszania uwag (poz. 4.)

W najbliższym czasie w uzupełnieniu do przedstawionego materiału do dyskusji publicznej  wystawione zostanie opracowanie pt.: Propozycja interfejsu AMI - HAN.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych prowadzonych przez Prezesa URE znajdują się w specjalnym dziale na stronie Regulatora.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

11.03.2014