Up
 
 

Rekomendowane zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowane dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI

Zakończyły się prace nad specyfikacją techniczną dla infrastruktury inteligentnego opomiarowania. Podstawą prac nad rekomendowanymi zapisami były Stanowiska Prezesa URE, w szczególności „Stanowisko w sprawie interoperacyjności” oraz powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

Istotnym uzupełnieniem wymagań dla liczników i koncentratorów są propozycje rozwiązań komunikacji pomiędzy licznikiem a Infrastrukturą Sieci Domowej ISD (Załącznik nr 4) oraz przykład protokołu DCSAP (ang. Data Concentrator Simple Aquisition Protocol, Załącznik nr 10), który jest użyteczny w przypadku wykorzystania koncentratorów do wstępnej akwizycji danych z liczników w technologii PLC na bazie  protokołu DLMS. Dokumenty te odnoszą się do kwestii organizacji komunikacji na każdym etapie: od Systemu Akwizycji Danych na poziomie operatora sieci do bramy domowej w Infrastrukturze Sieci Domowej klienta.

Nowym elementem w wymaganiach dla liczników instalowanych  u odbiorców  końcowych  są wymagania  dotyczące  oceny wybranych parametrów  jakości energii, stanowiące zapowiedź wdrożenia regulacji  jakościowej. Zakres tych wymagań został wyważony z jednej strony ze względu na koszt wdrożenia, a z drugiej - mając na uwadze zapewnienie ochrony prywatności odbiorców - przedmiot obserwacji ograniczono do zmian napięcia.

Zagadnieniem powiązanym ze specyfikacją, zasadniczo zorientowaną na aktywowanie  funkcjonalności AMI, jest propozycja wdrożenia adaptera do bezpiecznej, bezprzerwowej wymiany liczników (Załączniki 7-9).

Specyfikacja jest wynikiem prac zespołu ekspertów - z Urzędu Regulacji Energetyki oraz z organizacji branżowych PTPiREE, TOE, przedstawicieli OSD i PSE, a także w dużej mierze z KIGEiT - prowadzonych w ramach konsultacji społecznych z interesariuszami projektów AMI. W części metrologiczno-konstrukcyjnej dokumentacji strony biorące udział w procesie osiągnęły porozumienie, stąd ta część specyfikacji ma walor wzorcowej. W odniesieniu do części komunikacyjnej dokumentu nie udało się ustalić jednolitego stanowiska i szereg rozstrzygnięć zostało pozostawionych do  indywidualnych decyzji inwestorów.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy poświęcili swój czas, podzielili się wiedzą i doświadczeniem, aby móc zaprezentować ten dokument. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zapisów znajdą zastosowanie w praktyce.

Należy jednak pamiętać, że pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, dlatego też dokument ten  będzie wymagał dalszej aktualizacji.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom